Stad College

Missie, visie en identiteit

Als schoolorganisatie zijn we ervan overtuigd dat ieder mens een plaats en doel heeft in de wereld. Daarom bieden wij jongeren de ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Er is aandacht voor emancipatie, diversiteit en dialoog tussen mensen met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.

Onze visie wordt vertaald in drie speerpunten, onze ‘bakens’. Die bakens zijn: onze identiteit, een veilig leer- en leefklimaat en het stimuleren en ontwikkelen van talent.
Deze speerpunten geven aan wie we zijn en vanuit welk perspectief en met welke houding wij ons richten op onze leerlingen. De drie bakens vatten het wezen van onze school samen.

Identiteit
Het Baken Almere is een interconfessionele organisatie,  die gebaseerd is op de protestants christelijke en rooms katholieke grondslag. Wij bieden jongeren goed onderwijs aan in een leeromgeving waarin zij zich kunnen voorbereiden op hun toekomst (maatschappelijke rol). We dragen actief bij aan de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfbewuste burgers. Daarbij staan we open voor jongeren van alle levens- en geloofsovertuigingen. Onze kernwaarden daarbij zijn naastenliefde en respectvol omgaan met elkaar.

In onze scholen werken wij vanuit de basisgedachte dat ieder mens dus ook ieder kind – uniek is en er mag zijn zoals hij of zij is. Kinderen en volwassenen mogen weten dat ze er in het leven niet alleen voor hoeven te staan, dat er altijd iemand voor hen is en dat hun leven van betekenis is en er toe doet. We vinden dat de school een plek is waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt en je je veilig mag voelen. Iedereen is op onze scholen welkom, ongeacht geloof, geaardheid of achtergrond, zolang wederzijds respect de basis is. Het personeel op onze scholen werkt met inzet en aandacht voor het kind en de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Onze identiteit is o.a. zichtbaar door het vak levensbeschouwing op de lessentabel en de verplichte vieringen voor Pasen en Kerst onder schooltijd.

Een veilig leer- en leefklimaat
Voor alle Bakenscholen geldt: we hebben een bewuste keus voor kleinschaligheid gemaakt. We zorgen ervoor dat we je leren kennen en samen met jou ontdekken wat je kunt en wilt. Daarbij helpen we je waar dat nodig is. We laten je ervaren dat je erbij hoort en zorgen er met jou voor dat jij, samen met je medeleerlingen, in een veilige en prettige omgeving kunt leren.

Het stimuleren en ontwikkelen van talent
Natuurlijk bereiden we je in de eerste plaats voor op het behalen van je diploma. Daarnaast vinden wij het belangrijk bij te dragen aan je persoonlijke ontwikkeling. We willen je uitdagen om het beste/maximale uit jezelf te halen op jouw eigen manier (geïnspireerd en begeleid door je docenten). Dat betekent dat je de ruimte krijgt om zelf te kiezen wat bij je past zodat je je talenten kunt ontdekken of verder kunt ontwikkelen.