Stad College

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage 

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is één van onze pijlers. Om dit te kunnen realiseren, worden kosten gemaakt die niet geheel door de overheid worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten of extra (digitale) leer- en hulpmiddelen. Daarom vragen wij je ouders om op vrijwillige basis in deze extra kosten bij te dragen. Dit doen wij door het toesturen van een brief met uitleg.

De vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Wij vragen de oudergeleding van de MR om toestemming over de hoogte van het bedrag, wij zullen aan de oudergeleding ook aan het begin van het nieuwe schooljaar verantwoording afleggen over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Want het kan in Almere …….. bijzondere bijstand: extra ondersteuning. Iedere gemeente ondersteund mensen met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie op:

http://www.almerekanbeter.nl/bijzondere-bijstand

Sportactiviteiten
De gezondheid van onze leerlingen heeft bij ons, als Sportactieve school, een belangrijke plaats in het lesprogramma. We bieden daarom een uitgebreid programma sportoriëntatie aan de bovenbouw leerlingen aan. Dit betreft een wettelijk verplicht onderdeel binnen de lessen Lichamelijke Opvoeding in de bovenbouw. Om het aanbod sportactiviteiten zo breed mogelijk te maken worden deze activiteiten in samenwerking met de Gemeente Almere aangeboden. De kosten worden voor de helft vergoed door de Gemeente en de andere helft vragen wij aan jouw ouders.

Locker
Leren doen we in een open en professionele sfeer met elkaar. Hierbij past het niet dat leerlingen met jassen aan en petten op in de klas zitten. Om die reden zien wij graag dat de jas en de pet bij  binnenkomst opgeborgen worden in een persoonlijke locker. Voor de huur van deze locker brengen wij jaarlijks € 17,50 in rekening. Mocht de lockerpas zijn zoekgeraakt dan kan er een nieuwe pas worden aangevraagd bij de receptie. De kosten hiervan bedragen € 10,00. Lees hier de huurvoorwaarden.

Overige kosten
De kosten van specifieke activiteiten, zoals een kennismakingsweek, Kloosterdagen, uitje Walibi etc., die niet onder de servicekosten vallen, worden apart in rekening gebracht. Schrijfgerei, schriften, agenda en kleding voor Lichamelijke Opvoeding moeten je ouders zelf voor je aanschaffen.