Stad College

Leerlingbegeleiding

De mentor

De mentor is de eerste contactpersoon op school. Elke leerling heeft een mentor. Deze docent heeft tot taak de leerling zo goed mogelijk op te vangen en het hele schooljaar te begeleiden. Mede op basis van de informatie van de vorige school en het contact met de ouders stelt de mentor zich zo goed mogelijk op de hoogte omtrent de aanleg en de studiecapaciteiten van de leerlingen die hij of zij begeleidt.

Gedurende het schooljaar ondersteunt de mentor de leerling bij het plannen van de lessen, het reflecteren op de resultaten en het organiseren van de ondersteuning. De mentor zorgt dat hij/zij een goed beeld heeft van hoe het met de leerling gaat. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de mentor als zij vragen hebben over hun zoon/dochter en zo nodig zal de mentor contact zoeken met de ouders/verzorgers.

 

Leerlingvolgsysteem

Om de leerlingbegeleiding een succes te laten zijn, is het van belang dat we veel van de leerling afweten en dat we deze kennis ook goed gebruiken. Op Stad College maken we gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem, waarin alle noodzakelijke gegevens van de leerling worden opgeslagen. Zo is het mogelijk de docenten tijdig en juist over een leerling te informeren. Door ook de dagelijkse gang van zaken te noteren zoals absentie, proberen wij te voorkomen dat leerlingen vastlopen en ‘uit de boot’ dreigen te vallen.

 

Decanaat

De decaan begeleidt de leerlingen bij hun studie- en beroepskeuze. Deze begeleiding vindt plaats middels mondelinge en schriftelijke informatie en adviezen. Leerlingen komen door middel van activiteiten in aanraking met verschillende beroepen en vervolgopleidingen. Naast de activiteiten zijn er gedurende de schoolloopbaan verschillende stageperiodes.