Stad College

Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren op Stad College

Gepersonaliseerd leren is een manier om tegemoet te komen aan de individuele leerwensen van de leerling, maar ook om een leeromgeving te creëren waarin samenwerken en positieve wederzijdse afhankelijkheid centraal staat. Gepersonaliseerd leren moet niet verward worden met individueel leren. Bij individueel leren werken leerlingen naast elkaar, terwijl juist bij gepersonaliseerd leren wordt samengewerkt in projecten (maar met een focus op de individuele prestatie).

Van onze docent vraag gepersonaliseerd leren een andere doceerstijl. Het one-size-fits-all principe gaat niet meer op. Leerlingen zitten niet meer in vaste groepen die een rooster hebben en met het rooster ‘lessen aflopen’ bij diverse docenten. Docenten zorgen er voor dat het onderwijs aansluit bij de behoefte van de leerling, maar wel (natuurlijk) aansluit op de eisen (kerndoelen e.d.). Leerlingen ervaren binnen een gepersonaliseerde leeromgeving een grote mate van autonomie. Binnen bepaalde kaders worden de leerlingen geholpen tot het maken van gemotiveerde keuzes. De docent ondersteunt deze autonomie door middel van een rijke leeromgeving.

Omschrijving van de leeromgeving

Binnen de gepersonaliseerde leeromgeving geven wij de leerlingen ruimte, maar ook duidelijkheid en structuur. Zonder deze voorwaarden ontstaat er chaos en wanorde. Iedere schooldag heeft daarom een gelijke lengte.

Start van de dag en afsluiting van de dag

Elke leerling start de dag met een half uurtje bij de persoonlijke begeleider, de tutor. De dagplanning wordt doorgenomen. Ook worden actualiteiten besproken, waardoor de leerling werkt aan de burgerschapscompetenties.

De dag wordt op dezelfde manier afgesloten zoals het begonnen is. Reflectie en evaluatie is een belangrijke fase in het onderwijsproces, zodat leerlingen de stof beter verwerken naar het lange termijn geheugen. Tijdens de dagafsluiting is het bijv. mogelijk dat leerlingen iets presenteren aan de tutorgroep. Alle planningszaken maar ook de resultaten van het leerproces houdt de leerling bij in het persoonlijk portfolio.

Onderwijsblokken

Iedere dag heeft een vast aantal onderwijsblokken. Tijdens deze blokken worden er diverse lessen gegeven. Deze lessen kunnen traditionele lessen zijn, maar ook hoorcolleges, practica, onderzoek, veldwerk e.d.. Leerlingen kiezen (ondersteund door de tutor) welke activiteiten ze gaan doen. Het is ook mogelijk dat een leerling er voor kiest om zelfstandig te werken (aan een computer) of om bij een docent hulp te vragen. Leerlingen zijn altijd aanwezig (en absentie wordt gecontroleerd).

Peer-tutoring

Gepersonaliseerd leren geeft de school de gelegenheid om leerling in groepjes in te delen (2 á 3). Deze groepjes ‘doorlopen’ dan de schooldag, waardoor leerlingen ook steun aan elkaar hebben. Zo’n groepje kan een wisselende samenstelling hebben en ook variëren in niveau en in jaar.

Voor de leerling heeft deze manier van werken de volgende voordelen:
  • De dag is overzichtelijk. Er mogen eigen keuze gemaakt worden, samengewerkt worden en er is veel projectonderwijs.
  • Leerlingen kunnen op diverse niveaus het onderwijs volgen.
  • Intensief contact met de tutor, waardoor problemen eerder gesignaleerd worden.
  • Huiswerk is in deze opzet verleden tijd.
  • Leerlingen hebben veel invloed op de inhoud van het onderwijs en leren gemakkelijker keuzes te maken.
  • Docenten zijn beter bereikbaar.
  • Lessen zullen zeer zelden uitvallen.