Stad College

Examentraject

Bovenbouw 

Leerlingen in het vmbo leerjaar 3 en 4 bevinden zich in een tweejarig examentraject. Dit betekent dat vanaf leerjaar 3 voor toetsen cijfers worden behaald die meetellen voor het schoolexamen. Het schoolexamen is onderdeel van het totale eindexamen.

Voor een beperkt aantal vakken is het uiteindelijke (gemiddelde) resultaat van alle schoolexamentoetsen (SE-toetsen) direct het eindcijfer op het diploma en vindt er geen centraal schriftelijk examen plaats. Leerlingen in de bovenbouw volgen deels dezelfde vakken (het gemeenschappelijke deel) en deels vakken naar keuze (het vrije deel). Iedere leerling kiest daarnaast een sector (sectordeel) met de daarbij behorende en per sector verschillende vakken.
Tijdens het vierde leerjaar bezoeken de leerlingen verschillende afdelingen en sectoren binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

Het examen
Leerlingen sluiten het vmbo af aan het eind van het vierde leerjaar. Bij het bepalen of de leerling geslaagd is, wordt naar twee gescheiden onderdelen gekeken:

1. Het Schoolexamen:
· alle vakken die in het derde leerjaar worden afgesloten;
· SchoolExamen-toetsen (SE), die in het derde en vierde leerjaar zijn afgenomen;
· het Examendossier: overzicht van alle opdrachten, procesverslagen en handelingen, die naast toetsen van leerlingen wordt verwacht;
· het CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) voor de basisberoepsgerichte  en kaderberoepsgerichte leerweg (bbl en kbl) en voor leerlingen uit de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) het sectorwerkstuk. Hier worden de profielvakken afgerond waaraan de leerlingen in leerjaar 2 en 3 gewerkt hebben.
2. Het Centrale Examen , alle cijfers bij elkaar moeten gemiddeld voldoende staan
Het schoolexamen begint al in leerjaar 3. Leerlingen in leerjaar 3 krijgen het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van leerjaar 3 én 4. Leerlingen in leerjaar 4 krijgen het PTA van leerjaar 4. Voor 1 oktober van het schooljaar staat dit voor ouders en leerlingen klaar op de website:
· het Programma van Toetsing en Afsluiting voor het derde leerjaar;
· het examenreglement voor het derde leerjaar.

Doorstroommogelijkheden na het vmbo

De keuzes die je in het derde leerjaar maakt, hebben gevolgen voor de mogelijkheden na het vmbo.
De leerweg bepaalt ook meteen je vervolgopleiding. Dit zijn de mogelijkheden:

Leerweg Vervolgopleiding
bb naar niveau 1 van mbo 1-jarige assistentenopleiding
naar niveau 2 van mbo 2-jarige basisberoepsopleiding
kb naar niveau 3 van mbo 3-jarige vakopleiding
naar niveau 4 van mbo 4-jarige middenkaderopleiding
tl naar havo
naar niveau 4 van mbo 4-jarige middenkaderopleiding