Stad College

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders, leerlingen en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de vijf Bakenscholen. Het reglement van de medezeggenschapsraad kunt u op aanvraag inzien. De uiteindelijke besluitvorming over de beleidsvorming heeft plaats in het gezamenlijk overlegorgaan van bestuur, medezeggenschapsraad en schoolleiding.

Op de site van Het Baken Almere staat meer informatie met betrekking tot de MR.

Leerlingenraad
Graag praten we met leerlingen over diverse schoolzaken: van schoolbeleid tot het organiseren van activiteiten. Hiervoor hebben we een leerlingenraad opgericht. Mocht je ook interesse hebben om deel te nemen, meld dit dan bij je mentor of de teammanager.

Ouderraad
De Ouderraad gaat periodiek in overleg met de schooldirectie. Op deze manier denken ouders constructief mee over de school en vindt de directie een klankbord voor de ideeën en het beleid van de school. Geïnteresseerde ouders kunnen voor eventuele deelname of informatie contact opnemen met het directiesecretariaat, mevrouw J. Pörtzgen.