Stad College

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders, leerlingen en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de 5 Baken scholen. Het reglement van de medezeggenschapsraad kunt u op aanvraag inzien. De uiteindelijke besluitvorming over de beleidsvorming heeft plaats in het gezamenlijk overlegorgaan van bestuur, medezeggenschapsraad en schoolleiding.

Op de site van Het Baken staat meer informatie met betrekking tot de MR.

Park Lyceum kent een Deel (medezeggenschaps) Raad (DR). Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de DR dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, mevrouw Ernste: t.ernste@hetbaken.nl.

De leden van de DR op Park Lyceum zijn:

Personeel:
Teresa Ernste (Voorzitter)
Wytske Vogelzang
Ronald Maasman
Miriam Bender

Oudergeleding:
Leo Kok
Marten Bouma

Leerlingengeleding:
Wordt verkiezing voor uitgeschreven.

Leerlingklankbord
Graag praten we met leerlingen over diverse schoolzaken: van schoolbeleid tot het organiseren van activiteiten. Hiervoor hebben we een leerlingenraad opgericht. Mocht je ook interesse hebben om deel te nemen, meld dit dan bij je mentor of de teammanager.

Ouderklankbord
Ouders kunnen zich aanmelden voor het ouderklankbord per leerjaar van Park Lyceum. Het ouderklankbord gaat periodiek in overleg met de schoolleiding. Op deze manier denken ouders constructief mee over de school en vindt de directie een klankbord voor de ideeën en het beleid van de school. Vanzelfsprekend blijft de vertegenwoordiging van ouders in de MR gehandhaafd. Geïnteresseerde ouders kunnen voor eventuele deelname of informatie over dit platform contact opnemen met de afdelingsleider van uw zoon/dochter.