Stad College

Anti-pestprotocol

Een van de uitgangspunten van de leerlingbegeleiding op Park Lyceum is dat ‘goed presteren en je veilig voelen op school’, bij elkaar horen. Hoe kan je namelijk leren, presteren en groeien in een sfeer waar je je niet veilig voelt? Respect voor elkaar en ruimte om anders te zijn, zijn hier ook heel sterk mee verbonden.

Onze oecumenische identiteit speelt hier ook een rol in: mensen werken hier samen en laten zich inspireren vanuit een christelijke levensovertuiging. Het principe van “Heb uw naaste lief” is een duidelijke richtlijn voor hoe wij met elkaar om willen gaan. Deze richtlijn gaat ook over onze normen en waarden. Luisteren naar elkaar en een eigen standpunt leren vormen en verwoorden, maar met respect voor de ander en zijn of haar mening. Je leert je bewust te worden van de samenhang tussen verschillende vakken, tussen hoofd en hart en tussen mensen onderling. Kortom: je leert oog te hebben voor wat mensen bindt, niet voor wat hen scheidt.

Docenten, onderwijsondersteunend personeel, mentoren en schoolleiding bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een open en prettige werksfeer in de klas en daarbuiten.
Het moet zo voor iedere leerling mogelijk worden om te ervaren dat hij/zij er mag zijn. Er is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn zolang dat niet in strijd is met de afgesproken regels of dat iemands persoonlijke grenzen overschreden worden.

“Pesten” is in strijd met onze uitgangspunten en past niet op Park Lyceum.

Het antipestprotocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Het geeft het beleid van de school weer t.a.v. pesten. Het is onderdeel van het Schoolveiligheidsplan en als zodanig verbonden met andere onderdelen. Het beschrijft wat we onder pesten verstaan, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest wordt. Bij alle gevallen van pesten kijken de antipestcoördinatoren mee. Zij adviseren en sturen aan en registreren alle pestgevallen.
Het hoofddoel van het protocol is het voorkomen en bestrijden van pesten door alle betrokkenen duidelijkheid te geven over ieders rol. Daarnaast heeft het een informatieve en verwijzende functie.

Klik hier om het protocol te openen.