Stad College

Toetsen en examens

Overgangsnormering
In het rapportageboekje vindt u/vind je alle informatie die van toepassing is op rapportage en bevordering voor het lopende schooljaar.
We nodigen u/ je van harte uit, de resultaten en informatie over onder andere absentie ook met regel-maat te volgen op het ouder-/leerlingportaal. Mochten er problemen ontstaan met inloggen, dan kunt u een mail sturen naar:

ouderportaal@hetbaken.nl
of
leerlingportaal@hetbaken.nl

(school)examens
Het examen begint al in de voorexamenjaren, de leerjaren 4 tot en met 6. Er wordt gewerkt aan de hand van een zogeheten PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
Hierin staat alles vermeld wat de leerlingen moeten weten met betrekking tot het SchoolExamen (SE), zoals de stofomschrijving, welke toetsen, praktische opdrachten en portfolio’s leerlingen moeten maken gedurende het schooljaar voor elk vak, de toetsvorm en de toetslengte. Ook staat in het PTA de weging van elke toets of praktische opdracht voor de berekening van het cijfergemiddelde en wat wel en niet herkansbaar is.