Medezeggenschap

In de MR hebben twaalf leden zitting:

De MR van het Baken Almere vergadert zesmaal per jaar. Tevens wordt jaarlijks (meestal in januari) een thema-avond georganiseerd.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dat wil zeggen dat iedereen die als ouder, leerling of personeel betrokken is bij Het Baken Almere als toehoorder aanwezig mag zijn. Het kan voorkomen dat een vergadering ook een besloten gedeelte heeft, hierbij worden geen toehoorders toegelaten.

De medezeggenschapsraad heeft bespreekrecht, initiatiefrecht en informatierecht

De volgende zaken komen regelmatig terug op de agenda van de MR:

Lijkt het u leuk om over deze en andere onderwerpen mee te denken, dan bent u de juiste persoon voor de MR. U kunt zich aanmelden als kandidaat voor de MR bij de secretaris.